ESG, Duurzaamheid en de EU Taxonomie: Een Volledig Overzicht Voor Vastgoed

Recente ontwikkelingen in Nederlandse en Europese regelgeving getuigen van groeiende aandacht voor duurzaamheid en de maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven. Deze verschuiving komt voort uit de toenemende wens van zowel overheidsinstanties als belanghebbenden om niet-financiële aspecten te integreren in verplichte bedrijfsrapportages. Deze rapportages zijn van cruciaal belang voor bedrijven die beleggers of financiering willen aantrekken. Naarmate deze waarden toenemen in relevantie, neemt ook de bijbehorende regelgeving toe. Het ESG-raamwerk (Environmental, Social, and Governance) biedt bedrijven een gestructureerde aanpak voor rapportage op deze gebieden. Maar wat houdt dit precies in, welke regels zijn van toepassing en voor wie gelden ze?

Verdieping van ESG en Duurzaamheid

Stakeholders beoordelen bedrijven tegenwoordig kritischer op basis van duurzaamheid, maatschappelijke betrokkenheid en bestuurlijke waarden. Nu ESG-waarden steeds zwaarder meewegen in hun besluitvorming, is er een groeiende behoefte aan betrouwbare en verifieerbare informatie. Dit heeft geleid tot een toename in regelgeving die rapportageverplichtingen omtrent Environmental, Social en Governance waarden duidelijk definieert. De ESG-waarden worden als volgt gedefinieerd:

 • Environmental (Milieu): Dit omvat de milieu-impact van een organisatie, zoals klimaatverandering, broeikasgasemissies, biodiversiteitsverlies en energie-efficiëntie.
 • Social (Maatschappij): Dit betreft sociale omstandigheden en invloeden, zoals werknemersveiligheid, gezondheid en de impact van de organisatie op stakeholders.
 • Governance (Bestuur): Dit houdt verband met het bestuur van een organisatie en de besluitvormingsprocessen. Het omvat onder andere maatregelen tegen corruptie, privacy en transparantie van beloningen.

Ondanks diverse rapportagestandaarden ontbreekt er een universeel beleid, wat het bepalen van de juiste vorm voor ESG-rapportages soms uitdagend maakt. In dit artikel richten we ons op een nieuwe ontwikkeling binnen ESG: de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

CSRD: Een Nieuwe Standaard voor Rapportage

De CSRD vervangt de huidige EU-richtlijn voor rapportage van niet-financiële informatie voor een selecte groep grote bedrijven. Deze richtlijn vereist dat “grote bedrijven” vanaf financieel jaar 2024 rapporteren en verifiëren over niet-financiële prestaties. De basis voor deze rapportages zijn de European Sustainability Reporting Standards (ESRS). In essentie vereist de CSRD rapportage over:

  • Het bedrijfsmodel, beleid en strategie, inclusief de veerkracht en uitvoering van duurzaamheidsinitiatieven.
  • Tijdgebonden duurzaamheidsdoelen.
  • De rol van bestuursorganen inzake duurzaamheid.

EU Taxonomie: Duurzaamheid Beoordelen

De EU Taxonomie is een systeem dat duurzaamheid evalueert voor economische activiteiten van bedrijven, zoals kopen, huren en produceren. Grote bedrijven en financiële instellingen moeten hierover rapporteren en deze informatie openbaar maken. Dit stelt investeerders in staat bewustere keuzes te maken voor werkelijk duurzame fondsen. De EU Taxonomie beslaat de volle breedte van de economie, waaronder landbouw, energiesector, en industrie, inclusief de bouw- en vastgoedsector.

Voorlopige DNSH criteria vastgoed

 1. Minstens 70% (naar gewicht) van het niet-gevaarlijke, afval wordt voorbereid voor hergebruik en recycling.

 2. Gebouwontwerpen en bouwtechnieken ondersteunen circulariteit: er wordt met name aangetoond, hoe ze ontworpen zijn om hulpbronnen efficiënter, aanpasbaar, flexibel en demonteerbaar te zijn om hergebruik en recycling mogelijk te maken.

Voorlopige criteria groene gebouwen

 1. Minstens 90% (naar gewicht) van het niet-gevaarlijke, afval wordt voorbereid voor hergebruik en recycling (excl. backfilling).

 2. Berekening van de GWP-emissies van het gehele gebouw over alle fases.

 3. Ondersteunen van circulariteit door te ontwerpen op materiaalefficiëntie, adaptiviteit, flexibiliteit en losmaakbaarheid. Het voldoen aan deze eis wordt aangetoond door te rapporteren over de Level(s)- indicatoren 2.3 en 2.4 op Level 2.

 4. Van de toegepaste drie zwaarste categorieën (in gewicht) geldt dat de toegepaste materialen een maximum hebben aan primaire nieuwe grondstoffen, en dus een minimaal percentage aan hergebruikte of recyclede materialen (% zie volgende slide).

 5. Een digitale ‘tool’ met de karakteristieken en materialen van het gebouw (~Gebouwpaspoort)

 6. Minimaal 50% van het originele gebouw in m2 bvo blijft behouden (alleen van toepassing op Renovatie).

Inwerkingtreding en Toepassingsgebied

De CSRD trad op 5 januari 2023 in werking, en lidstaten hebben 18 maanden om deze te implementeren. In eerste instantie geldt de CSRD voor “grote bedrijven”, gedefinieerd als bedrijven die voldoen aan twee van de drie criteria: 250 medewerkers of meer, jaaromzet boven €40 miljoen, balanstotaal boven €20 miljoen. Vanaf 2024 gelden de standaarden alleen voor grote ondernemingen met meer dan 500 medewerkers. Vanaf 2025 gelden de standaarden voor alle grote bedrijven. Vanaf 2026 zijn deze van toepassing op kleine en middelgrote bedrijven, evenals beursgenoteerde kredietinstellingen. Vanaf 2028 zullen dochterondernemingen van “derde-landen” bedrijven zich ook aan de rapportagestandaarden moeten houden.

Toezicht, Sancties en Kritiek

Momenteel worden geen specifieke sancties opgelegd bij niet-naleving van de ESRS. Lidstaten zijn verantwoordelijk voor sancties. Echter, schendingen kunnen leiden tot reputatieschade en verlies van vertrouwen bij investeerders. Kritiek op de CSRD richt zich op het brede toepassingsgebied en mogelijke conflicten met internationale regelgeving.

Samenwerking in de keten

Voor veel vastgoed werken wij samen met Flynth en Rombou. Flynth is als accountant de grootste ESG consulent voor het MKB in Nederland. Rombou is de grote adviestak in de bouw vanuit Flynth. Wij zorgen voor een aantoonbaar duurzame ontwikkeling volgens BREEAM, GPR of BCI.

Voordelen en Slotwoord

Ondanks de administratieve last biedt ESG-rapportage aantrekkelijke voordelen. Het trekt investeerders, klanten en medewerkers aan en biedt inzicht in kostenbesparingen. Hoewel bedrijven op dit moment zelf de vorm van hun ESG-rapportages mogen kiezen, wordt geadviseerd om de CSRD-standaarden te volgen. Deze worden vanaf boekjaar 2024 verplicht voor grote bedrijven. Het serieus nemen van deze richtlijnen is essentieel gezien de groeiende rol van ESG in bedrijfsvoering en mogelijke toekomstige veranderingen in bestuurdersaansprakelijkheid. In een tijd waarin duurzaamheid en verantwoordelijkheid steeds meer aandacht krijgen, is het naleven van ESG-richtlijnen niet alleen goed voor het bedrijf, maar ook voor het welzijn van onze planeet en samenleving.

Neem contact op.